deverkoper

best free magento theme

Ga direct naar hoofd-inhoud »

GRATIS standaard verzending NL
Tip! PostNL.nl locatie zoeker
Vind uw afhaalpunt en voer dit in als verzendadres op de afrekenpagina

Engels Nederlands

Algemene verkoop-, leverings-, garantie-, aanbiedings- en betalingsvoorwaarden

Versie 1.20 / 01-10-2015 Download algemene voorwaarden op .pdf document.  

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de aanbieder, verder aan te duiden deverkoper, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail met deverkoper overeengekomen worden.
1.2) Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met deverkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie deverkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3) Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4) Indien deverkoper niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat deverkoper het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.5) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.6) Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt deverkoper niet, tenzij deze schriftelijk of per e-mail door deverkoper zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat deverkoper een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van deverkoper niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.


Artikel 2. Aanbiedingen


2.1) Alle door deverkoper gedane aanbiedingen, acties, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens en daaraan ontleende gegevens.
2.2) Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk of per e-mail is gedaan door deverkoper met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
2.3) Door deverkoper verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4) deverkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
2.5) deverkoper behoudt zich het recht voor om aanspraak op aanbiedingen, kortingen en/of acties zonder opgave van redenen niet te honoreren.


Artikel 3. Overeenkomst


3.1) Een overeenkomst komt tot stand nadat deverkoper een opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd, of nadat deverkoper met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging behoort de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2) Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de gemaakte afspraak tevens als opdrachtbevestiging, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3) Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden deverkoper slechts voor zover zij door deverkoper schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
3.4) deverkoper is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.


Artikel 4. Zichttermijn


4.1) Voor de afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument en bij ‘kopen op afstand’, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande op de dag van ontvangst door of namens de consument.
4.2) Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zullen zijn. De afnemer dient een herroepingsrecht verzoek vooraf een eventuele retourzendingen schriftelijk of per e-mail te melden aan deverkoper. Onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele daaraan gerelateerde verzend- handelingskosten zullen voor rekening komen van de afnemer.
4.3) Beroep op de zichttermijn en ‘niet goed geld terug’ overeenkomst is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen, acties/promoties/speciale aanbiedingen, goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, speciaal voor de consument besteld zijn, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Beroep op de zichttermijn is tevens uitgesloten voor producten die reeds in gebruik zijn genomen dan wel waarvan de artikelverpakking/sealing/verzegeling/sluiting geopend of verbroken is.
4.4) Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst en productcontrole van de goederen worden betaald, tenzij (in geval van herroepingsrecht) productcontrole beschadigingen, defecten e.d. aantoont. Door afnemer eerder betaalde verzendkosten, waar een aantoonbaar voltooide vervoersdienst dienstverlening tegenover heeft gestaan, komen niet in aanmerking voor terugbetaling door deverkoper en derden.
4.5) De ‘niet goed geld terug’ overeenkomst is enkel bedoeld om de afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, in geval van een product defect, in de gelegenheid te stellen teruggave van de productkosten aan te vragen. deverkoper dient vooraf het inwilligen van het verzoek van de afnemer, in de gelegenheid gesteld te worden om de producten waarop het verzoek berust te controleren op defecten. Indien de producten (aantoonbaar) door deverkoper in orde worden bevonden, kan het verzoek van de afnemer negatief worden beantwoord en worden afgewezen.
4.6) Verzoek door afnemer op aanspraak ‘niet goed geld terug’ overeenkomst, dient binnen een termijn van veertien (14) werkdagen schriftelijk of per e-mail gemeld te worden bij deverkoper. De overeenkomst is van toepassing mits aan alle in de voorwaarden besproken artikelen is voldaan. Enige uitzondering hierop is dat de afnemer de bestelde goederen binnen alle redelijkheid heeft mogen controleren op functionering.
4.7) In alle omstandigheden geldt, tenzij deverkoper en afnemer schriftelijk of per e-mail anders zijn overeengekomen; afnemer is verantwoordelijk voor een correct en degelijk retour transport, daarmee de goederen bij een door deverkoper schriftelijk of per e-mail gecommuniceerd ontvangstadres in goede staat aan te laten komen. Alle eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.


Artikel 5. Prijzen


5.1) Alle prijzen en tarieven zijn in EURO, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Per opdracht kan een opslag aan administratiekosten in rekening worden gebracht, doch alleen indien dit bekend kan worden geacht bij afnemer en uitdrukkelijk vermeld staat op de overeenkomst zoals bedoelt onder artikel 3.1.
5.2) De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer derde kostprijsfactoren is deverkoper gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3) In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat deverkoper gerechtigd is door middel van een per e-mail of schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan.
5.4) Ingeval van tijdelijke (promotie)acties geldt dat deverkoper alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien deverkoper in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren, mits er geen gegronde redenen voor deverkoper zijn om anders te besluiten, steeds voor zover de voorraad nog strekt. Indien het artikel binnen de door deverkoper gestelde (actie)termijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de (actie)termijn geleverd kan worden, kan er geen aanspraak op de bijzondere (actie)prijs worden gemaakt.


Artikel 6. Reclames transportproblemen


6.1) Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld.
6.2) De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend eveneens direct schriftelijk of per e-mail te melden bij deverkoper op d.d. van aflevering. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van zeven (7) werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leveringsnummer waaronder de zending is verstuurd.
6.3) Indien en voor zover de reclame door deverkoper gegrond wordt bevonden zal deverkoper, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6.4) Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van deverkoper.


Artikel 7. Reclames foutieve leveringen


7.1) Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die door deverkoper kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel goederen.
7.2) De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals maar niet alleen juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct schriftelijk of per e-mail aan deverkoper te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van zeven (7) werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leveringsnummer waaronder de zending is verstuurd.
7.3) Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
7.4) Indien de afnemer de artikelverpakking van verkeerd of teveel geleverde goederen heeft geopend wordt de afnemer geacht deze goederen alsnog te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
7.5) Indien en voor zover de reclame door deverkoper gegrond wordt bevonden zal deverkoper, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
7.6) Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande per e-mail of schriftelijk verleende toestemming van deverkoper.
7.7) Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van deverkoper.


Artikel 8. Betaling


8.1) Tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door deverkoper aangewezen bank-, girorekening of betaalaccount binnen zeven (7) werkdagen na besteldatum en vooraf levering van de bestelde goederen. De op de bank/giroafschriften van deverkoper vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
8.2) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
8.3) Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande schulden.
8.4) Indien de afnemer, bij overeenkomst met deverkoper voor levering van goederen op rekening, de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst goederen betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft deverkoper, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harre keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag, twaalf (12) % rente op jaarbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de dag van de bestelling tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.
8.5) Indien de afnemer door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt, worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van tien (10,00) EURO ingeval van een aanmaning en twintig (20,00) EURO ingeval van een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 4 bedongen rente in rekening gebracht.
8.6) Indien deverkoper daartoe aanleiding ziet, kan deverkoper nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud


9.1) Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van deverkoper tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
9.2) De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijk of per e-mail verleende toestemming van deverkoper, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens deverkoper heeft voldaan.
9.3) Ingeval deverkoper de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van deverkoper op schadevergoeding onverlet.


Artikel 10. Levertijd


10.1) Alle door deverkoper genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan deverkoper bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, over verminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient deverkoper schriftelijk of per e-mail in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
10.2) Overschrijding van de door deverkoper opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
10.3) Annulering van orders kan alleen na schriftelijke of per e-mail gegeven bevestiging van deverkoper.


Artikel 11. Levering


11.1) Tenzij anders overeengekomen, vindt uitsluitend levering plaats af magazijn deverkoper. Vanaf het moment van aflevering gaan alle risico s van verlies, vergaan, beschadigingen etc, ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
11.2) Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag deverkoper de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk of per e-mail heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is deverkoper gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
11.3) Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.


Artikel 12. Transport


12.1) deverkoper bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor risico van de afnemer, tenzij afnemer de wens voor een verzekerd transport aan deverkoper kenbaar heeft gemaakt per e-mail of schriftelijke communicatie.


Artikel 13. Overmacht


13.1) Indien deverkoper door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is deverkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke of per e-mail gecommuniceerde mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van deverkoper op betaling door de afnemer voor reeds door deverkoper verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal deverkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2) Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor deverkoper tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en storingen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor deverkoper haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.


Artikel 14. Garantie


14.1) Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald, garandeert deverkoper de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat deverkoper naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van deverkoper. Verbruiksartikelen worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van deverkoper. Gebreken dienen schriftelijk of per e-mail bij deverkoper te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
14.2) De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan deverkoper zijn gewijzigd of worden onderhouden.
14.3) Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door deverkoper vervaardigde goederen de garantie voor een periode van zes (6) maanden vanaf het tijdstip van levering.
14.4) Voldoening aan haar garantieverplichtingen door deverkoper, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is deverkoper niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
14.5) Indien de goederen door deverkoper van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier.
14.6) Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door deverkoper in rekening worden gebracht.
14.7) Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door deverkoper op te geven adres.
14.8) Indien de afnemer in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de reparatie weigert, komt dit voor rekening en risico van de afnemer en belet dit de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van deverkoper te voldoen. Indien de betrokken goederen zich onder deverkoper of onder verantwoordelijkheid van deverkoper bij derden bevinden, worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. De afnemer is gehouden om alle door deverkoper noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan deverkoper te voldoen.


Artikel 15. Aansprakelijkheid


15.1) deverkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van deverkoper. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2) deverkoper is niet aansprakelijk voor de door haar en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan deverkoper toerekenbare opzet of grove schuld.
15.3) Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door deverkoper geleverde goederen, is deverkoper niet aansprakelijk.
15.4) De afnemer vrijwaart deverkoper voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door deverkoper geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van deverkoper en/of door haar ingeschakelde derden.
15.5) De aansprakelijkheid van deverkoper uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het orderbedrag van de overeenkomst.


Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging


16.1) De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; b. deverkoper goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke of per e-mail gecommuniceerde aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen zeven (7) werkdagen na beslaglegging wordt opgeheven; d. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
16.2) deverkoper is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke of per e-mail gecommuniceerde mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan deverkoper verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 10 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
16.3) Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.


Artikel 17. Geheimhouding


17.1) Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door een ieder in acht wordt genomen.


Artikel 18. Algemeen


18.1) De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.
18.2) Afbeeldingen, foto’s en ander beeldmateriaal getoond bij elk individueel product dienen enkel ter illustratie en indicatie van het aangeboden product. De geleverde goederen kunnen esthetisch (te denken aan kleur, teksten/pictogrammen, materiaal e.d.) afwijken van het getoonde.


Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen


19.1) Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
19.2) Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, locatie naar keuze van deverkoper te bepalen, tenzij anders is overeengekomen.
19.3) deverkoper is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings-, garantie-, aanbiedings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Versie 1.10 / 01-10-2010